Top
Praca

Jak zostać stewardessą lotnictwa biznesowego?

Jak zostać stewardessą lotnictwa biznesowego?

Najwyższy poziom świadczenia usług w lotnictwie biznesowym wymaga specjalnego poziomu wyszkolenia personelu pokładowego. Doświadczenie i profesjonalizm stewarda lub stewardessy jest kluczem do komfortowej i bezpiecznej podróży klienta. Specyfika pracy w lotnictwie biznesowym diametralnie różni się od cech pracy tego samego specjalisty w liniach lotniczych obsługujących regularny ruch pasażerski.

Mylne jest powszechnie panujące zdanie, ze głównymi warunkami do spełnienia przez przyszły personel pokładowy odrzutowców biznesowych to młody wiek oraz reprezentacyjny wygląd. Przeciwnie, firmy organizujące loty prywatne wybierają osoby z wiedzą i doświadczeniem, a także zdolnością do pracy w trybie wielozadaniowym.

Podstawowa lista wymagań na stanowisko stewardessy jest następująca:

 • doświadczenie w regularnych lotach przez co najmniej pięć lat;
 • biegła znajomość języków obcych, podstawą jest biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie;
 • reputacja (powinny być zalecenia od pracodawców);
 • wytrzymałość fizyczna, niezawodne zdrowie;
 • wysoka odporność na stres, elastyczność, chęć do pracy w nieregularnym harmonogramie;
 • wysoki poziom inteligencji, umiejętność wyjścia z różnych sytuacji, podejmowania nadzwyczajnych decyzji.

Ponadto stewardesa lotnictwa biznesowego musi posiadać wiedzę na temat zawiłości wysokiej kuchni, wysokiej klasy alkoholu, nakrycia stołu, a także psychologii, etykiety, podstaw medycyny i wielu innych zagadnień. Konieczne jest odbycie specjalnych kursów szkoleniowych dla stewardów VIP.

Wymagania zawodu stewarda

Stewardessa (steward) lotnictwa biznesowego to nie tylko praca, ale szczególny styl życia. Jednocześnie ciężka praca wymaga doskonałego zdrowia i stalowych nerwów.

Przygotowanie samolotu do lotu zajmuje około trzech godzin. Stewardessa musi posprzątać kabinę, nakryć do stołu, przygotować produkty. Mniej więcej tyle samo czasu spędza się na czyszczeniu kabiny po locie. Do tego należy podchodzić ze szczególną ostrożnością. Ważne jest zadbanie o luksusowe meble, przybory, drogie dodatki wnętrza samolotu.

Podczas lotu stewardessa lub steward jest zobowiązany do grzecznego i ostrożnego komunikowania się z pasażerami.

Praca jako stewardessa w segmencie lotnictwa biznesowego nie ma ograniczenia wiekowego. Niektóre firmy mają stewardessy w wieku 40+. Są to najbardziej doświadczeni specjaliści, gotowi do rozwiązywania problemów o dowolnej złożoności.

1 comment

 1. JetPartner 28 maja, 2020 at 13:57

  How to become a business aviation stewardess?
  The highest level of service provision in business aviation requires a special level of cabin crew training. The experience and professionalism of a flight attendant is the key to a comfortable and safe customer journey. The specifics of work in business aviation is radically different from the features of the same specialist in airlines serving regular passenger traffic.

  The common sentence is wrong, with the main conditions to be met by future flight crews of business jets is their young age and presentable appearance. On the contrary, companies that organize private flights choose people with knowledge and experience, as well as the ability to work in a multi-tasking mode.

  The basic list of requirements for a stewardess position is as follows:
  experience in regular flights for at least five years;
  fluent command of foreign languages, basic is fluent command of spoken and written English;
  reputation (there should be recommendations from employers);
  physical endurance, reliable health;
  high stress resistance, flexibility, willingness to work on an irregular schedule;
  high level of intelligence, ability to get out of different situations, make extraordinary decisions.
  In addition, the business aviation stewardess must have knowledge of the intricacies of high cuisine, high class alcohol, tableware, as well as psychology, etiquette, the basics of medicine and many other issues. Special training courses for VIP stewards are required.

  Requirements for the steward profession
  Business stewardess (flight attendant) is not just a job, but a special lifestyle. At the same time, hard work requires excellent health and steel nerves.

  It takes about three hours to prepare the aircraft for the flight. The stewardess has to clean the cabin, set the table, prepare products. Approximately the same amount of time is spent cleaning the cabin after the flight. This should be approached with extreme caution. It is important to take care of luxurious furniture, accessories, expensive interior accessories of the aircraft.

  During the flight a flight attendant is required to communicate politely and carefully with passengers.

  Working as a flight attendant in the business aviation segment has no age limit. Some companies have flight attendants aged 40+. They are the most experienced specialists ready to solve problems of any complexity.

Leave a reply